PTDE
PTDE

Prelegenci

Doktor nauk biologicznych, egzaminator, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem na różnych szczeblach edukacji. →

Dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. uczelni jest pracownikiem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. →

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od kilkunastu lat pracuje ze studentami na specjalnościach związanych z zarządzaniem placówkami oświatowymi, polityką edukacyjną i rozwojem lokalnych społeczności. →

Od 2018 r. jest kierownikiem Pracowni Matur w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. →

Dr hab., profesor uczelni. Kierownik Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego UW. →

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka w jednym z warszawskich liceów ogólnokształcących, a następnie dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Warszawie. →

Prof. DSW dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracowała w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie w latach 2004-2014 pełniła funkcję prorektora ds nauki i współpracy z zagranicą oraz kierowała zakładem pedeutologii. →

Kierownik Zakłady Psychopedagogiki Kreatywności  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. →

Dr hab., socjolog, pracownik Zakładu Pedagogiki Zdrowia w Instytucie Pedagogiki UJ. →

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na podstawie rozprawy: Funkcja opiekuńcza-wychowawcza – nowe stanowiska i obszary działania, (2017). Magister pedagogiki specjalnej o specjalności resocjalizacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. →

mgr – socjolog, pracownik IBE, obecnie zajmuje się analizami losów absolwentów szkół zawodowych. →

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania dotyczące białek prionowych u drożdży Saccharomyces cerevisiae. Oprócz pracy na uczelni pełni funkcję sekretarza naukowego Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. →

Jest konsultantem w zakresie matematyki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. Przez kilkanaście lat pracowała w szkole jako nauczyciel matematyki. →

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, ekspert z zakresu badań społecznych i analizy danych ilościowych. →

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki; pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel Montessori. →

Profesor nauk humanistycznych (1993), specjalność: teoria wychowania, metodologia badań  edukacyjnych, procesy i wyniki kształcenia, systemy oświatowe. →

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie: językoznawstwo, nauczyciel dyplomowany. W trakcie swojej kariery zawodowej pracowała w szkołach reprezentujących różne etapy kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła wyższa). →

Doktor nauk biologicznych, wieloletnia nauczycielka, w różnych typach szkół, w tym w Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, koordynator wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza” przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. →

Nauczycielka chemii w V LO w Krakowie oraz główny egzaminator egzaminu maturalnego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. →

Nauczyciel akademicki na Wydziale Chemii UJ w Krakowie. Wieloletni nauczyciel chemii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Dydaktyk, popularyzator nauki i pasjonatka edukacji nieformalnej. →

Prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT), kierownik Pracowni Psychologicznych Podstaw Wychowania w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej Wydziału Nauk Społecznych ChAT. →

Matematyk, specjalizacja dydaktyka matematyki i diagnostyka edukacyjna. Współautor podstaw programowych, programów i podręczników nauczania matematyki i informatyki. →

Nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, trener i coach, moderator sieci współpracy, doradca ds. wspomagania rozwoju szkół oraz zarządzania strategicznego w oświacie. →

Absolwent historii (Wydział Historyczno-Filozoficzny UJ, a także studiów podyplomowych Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów (Wydział Prawa i Administracji UJ. →

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. członek Zarządu PTDE. →

Dr hab., prof. APS – rektor. Zawodowo związana z Zakładem Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Specjalnej macierzystej uczelni. W latach 2012-2016 – prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych; w okresie 2016-2020  prorektor do spraw kształcenia. →

Polonistka, nauczyciel w różnych typach szkół. Od 1999 roku związana z systemem egzaminów zewnętrznych. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia na odległość odbyła na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w 2008 roku. →

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju. Główne kierunki działalności naukowej: dydaktyka, pomiar dydaktyczny, diagnostyka edukacyjna. →

Wykładowca i profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kieruje Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka. →

Po ukończeniu studiów w UJ pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i obronił pracę doktorską. Od 1993 był konsultantem w WODN w Krakowie i kierownikiem Ośrodka Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej. →

Nauczyciel matematyki w szkole na różnych poziomach edukacyjnych, organizator i koordynator konkursów matematycznych. →

Adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. →

Absolwentka kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie doktorantka na Wydziale Pedagogicznym UW. →

Prof. APS, pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. →

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii oraz kształcenia na odległość na Uniwersytecie Warszawskim. →

Jest historykiem i filologiem, absolwentem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, pełniącym także funkcję eksperta ds. dydaktyki w językach obcych. →

Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współpracowała z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie prowadząc wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów jak: wizerunek osoby publicznej, kultura języka, retoryka i erystyka dziennikarska, komunikacja społeczna. →

Doktor nauk chemicznych (Wydział Chemii UJ). Od 2004 roku nauczyciel chemii w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. →

Jest nauczycielką matematyki z 32 letnim stażem pracy. Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku. →

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Posiada szerokie doświadczenie jako wykładowca, nauczyciel języka angielskiego, w tym tzw. języków specjalistycznych, metodyk, trener i egzaminator, a także współautorka podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych i egzaminacyjnych. →

Dr nauk matematycznych, profesor uczelni. Pracownik Politechniki Łódzkiej. Absolwent Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). →

Jest biofizykiem molekularnym po Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i studentką polityki oświatowej na Wydziale Pedagogicznym UW. →

Profesor nauk społecznych, zatrudniona w Uniwersytecie Rzeszowskim. Przewodnicząca Sekcji Pedeutologii KNP PAN. →

Przez kilka lat był prezesem Stowarzyszenia Edukatorów. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej i od 2004 roku przewodniczącym Zarządu Głównego PTDE. →

Doktor nauk o ziemi z zakresu dydaktyki geografii, nauczyciel dyplomowany geografii, konsultant WOM w Krakowie, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. →

Od 2007 roku ekspertka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Wcześniej, przez 23 lata, polonistka w liceach warszawskich. →

Prof. APS w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor w Instytucie Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. →

Dr hab. językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, nauczycielka akademicka i szkolna, arbiter w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu. →

Nauczycielka-konsultantka ds. biologii i przyrody w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, przewodnicząca Wojewódzkich Komisji Konkursowych Przedmiotowego Konkursu z Biologii, Ekspert Edukacyjnej Wartości Dodanej. →

Od 2003 roku pracowniczka naukowo-dydaktyczna Instytutu Pedagogiki w APS (do 2019 w Katedrze Polityki Oświatowej, obecnie w Katedrze Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty). Od 2019 roku dyrektorka Instytutu Pedagogiki. →

Jest nauczycielem konsultantem ds. edukacji matematycznej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Wcześniej była doradcą metodycznym oraz nauczycielką matematyki (staż pracy to ponad 25 lat). →

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, APS. Doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. →

Doktor, skandynawistka, pracuje jako adiunkt w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. →

Dr inż. absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, technologia informacyjna i informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. →

Doktorant i wykładowca Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. →

Pedagog i psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w problematyce zagrożeń rozwojowych młodzieży, teorii wychowania młodego pokolenia, metodologii nauk społecznych oraz  diagnostyce psychopedagogicznej. →

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 roku Rada Wydziału Chemii UŁ nadała Robertowi Zakrzewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. →

Doktor, socjolog i psychometra, przez wiele lat związany z Instytutem Badań Edukacyjnych, najpierw w ramach zespołu rozwijającego wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, a w ostatnich latach system monitorowania losów absolwentów szkół kształcących zawodowo. →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności